คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น.