ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

             โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ทำการเปิดสอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 มีชื่อเดิมว่า ”โรงเรียนมัธยมบางบ่อ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบ่อ โดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อและเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้ตกลงให้ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด จำนวน 30 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางวัดจึงมอบให้อีก 5 ไร่ เป็นที่สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เมื่อแรกเปิดเรียนในปี การศึกษา 2512 โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยโรงเรียนวัดบางบ่อเป็นสถานที่เรียน จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 82 คน มีครู เฉลิมศรี ไชยวงศ์ เป็นครูคนแรกของโรงเรียน ต่อมานายอำเภอบางบ่อคือ นายชัด รัตนราช ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างโรงเรียน ได้อนุญาตให้ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาช่วยสอนอีกคน จนตลอดปีการศึกษา และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2512 กรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นายเสถียร คำเนตร ครูโท โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยกรุงเทพฯ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมและในปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียน มัธยมในส่วนภูมิภาคกลุ่ม 1 รุ่นที่ 2 (คมก.1 รุ่น 2) และเพื่อให้โรงเรียนนี้เป็นศิริมงคลยิ่งขึ้นทางโรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมเป็น “โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2512 จนกระทั่งปัจจุบัน

สัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน คือ ฟันเฟืองล้อมรอบด้วยปากกา

ความหมายของตรา หมายถึง ความรู้ที่ประกอบไปด้วยวิชาสามัญและวิชาชีพ

สีประจำโรงเรียน แสด-ดำ

สีแสด หมายถึง การเริ่มต้น

สีดำ หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง