ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

อักษรย่อ บ.บ.ว

สถานที่ตั้ง 23 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ 0-2708-6118-9 , 0-2338-1777


ประเภทโรงเรียน กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ


พื้นที่ รวมเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา

ก่อตั้ง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ระดับการสอนชั้นมัธยมศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน เขียว-สะอาด

คำขวัญโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา

สีประจำโรงเรียน แสด-ดำ

ความหมายของสี แสด หมายถึง การเริ่มต้น

ความหมายของสี ดำ หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง

แสด – ดำ หมายถึงการเริ่มต้นที่มั่นคง

ตราประจำโรงเรียน ฟันเฟืองล้อมรอบหนังสือและปากกา

ความหมายของตรา หมายถึง  ความรู้ที่ประกอบไปด้วยวิชาสามัญและวิชาชีพ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หลวงพ่อรัตนสิทธิชัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล

ครูใหญ่คนแรก นายเสถียร คำเนตร

ครูคนแรก ครูเฉลิมศรี ไชยวงศ์

ผู้ก่อตั้ง พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อ

นายอำเภอบางบ่อ นายวัฒนา จริยา

นายอำเภอบางบ่อ นายชัด รัตนราช

ศึกษาธิการอำเภอ นายสิทธุ์ เที่ยงทางธรรม

ศึกษาธิการอำเภอ นายบรรยง ไพโรจน์สรคุปต์

ศึกษาธิการอำเภอ นายบุญธรรม กรรณ
             โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ทำการเปิดสอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512มีชื่อเดิมว่า ”โรงเรียนมัธยมบางบ่อ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบ่อโดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อและเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้ตกลงให้ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด จำนวน 30 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางวัดจึงมอบให้อีก 5 เป็นที่สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เมื่อแรกเปิดเรียนในปี การศึกษา 2512 โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยโรงเรียนวัดบางบ่อเป็นสถานที่เรียน จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 82 คน มีครู เฉลิมศรี ไชยวงศ์ เป็นครูคนแรกของโรงเรียน ต่อมานายอำเภอบางบ่อคือ นายชัด รัตนราช ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างโรงเรียน ได้อนุญาตให้ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาช่วยสอนอีกคน จนตลอดปีการศึกษา และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2512 กรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นายเสถียร คำเนตร ครูโท โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมและในปีการศึกษา2518โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียน มัธยมในส่วนภูมิภาคกลุ่ม 1 รุ่นที่ 2

(คมก.1 รุ่น 2)และเพื่อให้โรงเรียนนี้เป็นศิริมงคลยิ่งขึ้นทางโรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

จากเดิมเป็น “โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2512จนกระทั่งปัจจุบัน