ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ในงาน บ.บ.ว. นิทรรศ 59

นิทรรศการทางวิชาการ บ.บ.ว นิทรรศ ’59 

          “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

วันพฤหัสบดีที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 -16.00 น. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

23  หมู่ 3  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

โทร 0-2708-6118-9โทรสาร 0-2338-1777  http://www.bbw.ac.th

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

รายการแข่งขันที่ 1 การสะกดคำ

 1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
 2. เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6
 3. แข่งขันประเภทบุคคล
 4. เกณฑ์การแข่งขัน
 5. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1  (แบบทดสอบ) เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 เขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดให้ (มาด – ตระ – ถาน) = มาตรฐาน

ตอนที่ 2 หาคำหรือจุดที่ผิดพลาด จากข้อความที่กำหนดให้ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง

รอบที่ 2 (เขียนสะกดคำตามคำบอก) กรรมการเป็นผู้อ่านคำให้ผู้แข่งขันเขียน

 1. เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการในการดำเนินงาน จะเป็นผู้กำหนด โดยยึดจากหนังสือแบบเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยแต่ละช่วงชั้นเป็นหลัก
 2. เกณฑ์ตัดสิน

ร้อยละ    80 – 100      ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

ร้อยละ    70 – 79       ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ    60 – 69       ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ำกว่าร้อยละ 60          ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ควบคุมทุกท่านได้รับเกียรติบัตร

 1. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2560   เวลา 10.00  น.   สถานที่แข่งขัน อาคาร 5 ห้อง  521

 1. ติดต่อประสานงาน นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โทร. 02 – 7086118 – 9 ต่อ 113

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รายการแข่งขันที่ 1     เกม 24

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

– นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ส่งตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน

 1. เกณฑ์การแข่งขัน

– นำตัวเลขโดดครบทั้ง 4 ตัวมาคำนวณโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์(+,-,Í,÷)ให้ได้คำตอบเป็น 24

ตัวอย่างเช่น  สุ่มได้ตัวเลข 5, 6, 7, 8,  มีวิธีคิดให้ได้ 24 คือ (7+5)Í(8-6)=24

-อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรากที่สอง() , แฟกทอเรียล (!) และเลขยกกำลังได้

 1. เกณฑ์การตัดสิน

– แข่งขัน 2 รอบ รอบคัดเลือก 9 ข้อ และรอบชิงชนะเลิศ 9 ข้อ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

– ผู้เข้าแข่งจะได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2

 1. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

-แข่งวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ อาคาร 1 ห้อง 132 (ชั้น3)

 1. ผู้ประสานงาน

– คุณครูนววิธ ศรีปลั่ง

เบอร์โทร 086 006 0145

 

รายการแข่งขันที่ 2      คิดเลขเร็ว

1.คุณสมบัติของผู้แข่งขัน

– นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ส่งตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน

2.เกณฑ์การแข่งขัน

– นำตัวเลขโดดครบทุกตัวมาคำนวณโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ +,-,Í,÷,รากที่สอง() ,

แฟกทอเรียล (!) หรือเลขยกกำลังได้ให้ได้คำตอบ 2 หลัก โดยแข่ง 2 รอบ

– รอบที่ 1 ตัวเลขโดด 4 ตัว ให้ได้คำตอบ 2 หลัก จำนวน 10 ข้อ

– รอบที่ 2 ตัวเลขโดด 5 ตัว ให้ได้คำตอบ 2 หลัก จำนวน 10 ข้อ

 1. เกณฑ์การตัดสิน

– นำคะแนนทั้ง 2 รอบมารวมกัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

– ผู้เข้าแข่งจะได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2

 1. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

-แข่งวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ อาคาร 1 ห้อง 131 (ชั้น3)

5.ผู้ประสานงาน

– คุณครูอนุชาติ สายตา

เบอร์โทร 094 3022 929

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รายการแข่งขันที่ 1      กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)

2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 จำนวน 1 ทีม

2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 ทีม

 1. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม

ที่กำหนด

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันโดย Fax ที่เบอร์ 0-2338-1777

สำหรับแบบรายงานการแสดงให้นำมาพร้อมวันแข่งขัน  จำนวน 3 ชุด

3.3 เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 10 – 15 นาที

4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

4.1 เนื้อหาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 30 คะแนน แบ่งเป็น

4.1.1 มูลเหตุจูงใจ                                      5 คะแนน

4.1.2 เนื้อหาโดยย่อ                                    5 คะแนน

4.1.3 การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้      20 คะแนน

4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                    20 คะแนน

4.3 องค์ประกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง)              5 คะแนน

4.4 เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม      15 คะแนน

4.5 เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามกำหนด          5 คะแนน

4.6 ความปลอดภัยในการแสดง                                  5 คะแนน

4.7 ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง                                   5 คะแนน

4.8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้                                 15 คะแนน

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่ 2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

 

 1. ผู้ประสานงาน

ครูชาญดา    ปันตา  เบอร์ติดต่อ  08-7919-0779, ครูศิริขวัญ  ผิวพรรณ์

เบอร์ติดต่อ  08-2161-9259

 

รูปแบบการเขียนรายงาน

(ปกนอก)

รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………….

โดย

1………………………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………………………………………………………..

ครูผู้ฝึกสอน

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

โรงเรียน……………………………………………………………

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ระดับชั้น…………………………………

 

 

 

(ปกใน)

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………

โดย

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

ครูผู้ฝึกสอน

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

คำนำ

สารบัญ

 1. มูลเหตุจูงใจ (บทนาอธิบายถึงที่มาของเรื่องที่นามาแสดง)
 2. เนื้อหาโดยย่อ
 3. การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
 4. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 

รายการแข่งขันที่ 2      กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

 1. 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6     จำนวน 1-2 ทีม

1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3      จำนวน 1-2 ทีม

 1. 2. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด

2.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา ทีมละ 3 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลอง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องที่ศึกษา

2.3 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว จำนวน 2 ชุด

2.4 นำผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 

2.5 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.

2.6 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที

2.7 สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง

2.8 พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. × 1.00 ม.

 

 

 

 1. 3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

3.1 การกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน                                  10      คะแนน

3.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทำโครงงาน                           10      คะแนน

3.3 การออกแบบการทดลอง                                             10      คะแนน

3.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง                               5       คะแนน

3.5 การดำเนินการทดลอง                                                 5       คะแนน

3.6 การบันทึกข้อมูลและจัดทำข้อมูล                                       5       คะแนน

3.7 การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล                                5       คะแนน

3.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                              10      คะแนน

3.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน        5       คะแนน

3.10 การนำเสนอปากเปล่า                                               10      คะแนน

3.11 การตอบข้อซักถามของกรรมการ                                   10      คะแนน

3.12 รูปแบบการเขียนรายงาน                                            5       คะแนน

3.13 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า                                10      คะแนน

 1. 4. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100         ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ 70 – 79                    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 – 69                    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ำกว่าร้อยละ 60          ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. 5. วัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์  ห้อง Lab 1, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. รูปแบบการเขียนรายงาน

(ปกนอก)

 

 

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

เรื่อง…………………………………………………………………………………

โดย     1………………………………………..…………………………………………………………

2………………………………………..…………………………………………………………

3………………………………………..…………………………………………………………

ครูที่ปรึกษา

1………………………………………..…………………………………………………………

2………………………………………..…………………………………………………………

โรงเรียน………………………………………….สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………..

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลอง ระดับชั้น…………………………………

นิทรรศการทางวิชาการ  บ.ว.ว. นิทรรศ’59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

 

(ปกใน)

 

 

 

เรื่อง…………………………………………………………………………………

โดย     1………………………………………..…………………………………………………………

2………………………………………..…………………………………………………………

3………………………………………..…………………………………………………………

ครูที่ปรึกษา

1………………………………………..…………………………………………………………

2………………………………………..…………………………………………………………

 

 

 

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญรูปภาพ

บทที่ 1           บทนำ

ความยาวไม่เกิน

20 หน้า

บทที่ 2           เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3           อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ

บทที่ 4           ผลการดำเนินการ

บทที่ 5           สรุปผลการดำเนินการ/อภิปรายผลการดำเนินการ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก        จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

 

ส่งเอกสารมาที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

23 หมู่ 3  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

โทร : 0-2708-6118    โทรสาร 0-2338-1777

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชมภูนุช ลาบึง                       เบอร์โทรศัพท์  095-5140554
 2. นางสาวพัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์ เบอร์โทรศัพท์  064-1589491

 

รายการแข่งขันที่ 3     กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ                          เรียนรู้แบบ STEM

 1. 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6     จำนวน  2 ทีม

1.2 นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3      จำนวน  2 ทีม

 1. 2. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด

2.1 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

2.2 ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

2.3 สามารถนำเสนอ  ตอบคำถามชิ้นงานได้

 1. 3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

3.1 ประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ผลิตขึ้น                                   50      คะแนน

3.2 การออกแบบการทดลอง                                             10      คะแนน

3.3 การดำเนินการทดลอง                                                10      คะแนน

3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                              10      คะแนน

3.5 การนำเสนอปากเปล่า                                                10      คะแนน

3.6 การตอบข้อซักถามของกรรมการ                                     10      คะแนน

 1. 4. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100         ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ 70 – 79                    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 – 69                    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ำกว่าร้อยละ 60          ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. 5. วัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์  ห้อง Lab 7

 

ส่งเอกสารมาที่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

23 หมู่ 3  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

โทร : 0-2708-6118    โทรสาร 0-2338-1777

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาววลัยพร ไชยพรม                    เบอร์โทรศัพท์  081-0597514
 2. นางสาวนารินทร์ ทองเพียร เบอร์โทรศัพท์  089-8974843

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายการแข่งขันที่ 1   ตอบปัญหาตามรอยพ่อ

 1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
 2. เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 3. โรงเรียนละ 1   ทีม ๆละ  2 คน
 4. เกณฑ์การแข่งขัน
 5. ตอบปัญหาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ ในหลวง ร.9

 

 1. ถ้าทีมใดตอบคำถามผิดถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันของทีมนั้น
 2. เกณฑ์การตัดสิน
 3. รางวัลเกียรติบัตร อันดับที่ 1 – 3
 4. รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
 5. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2560   เวลา  09.00 – 11.00  น.

 

 1. ติดต่อประสานงาน นายกิตติกร บุญเรือง    โทร  085-814-8125

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 

รายการแข่งขันที่ 1   กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1  เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

1.2   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเดี่ยว

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)             จำนวน  1  คน

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)              จำนวน  1  คน

 1. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)   ขนาด 11” x 15”

ใช้สีชอล์คหรือสีเทียน

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)   ขนาด 15” x 22”

ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

**หมายเหตุ ทางสถานที่จัดการแข่งขัน ได้จัดเตรียมกระดาษไว้ให้สำหรับวาดภาพ

 

 

 

 

 

3.3 คณะกรรมการกำหนดหัวข้อในการวาดภาพในการแข่งขันดังนี้

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

            หัวข้อ ในหลวง ในดวงใจ

          –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

หัวข้อ ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบ

3.5 ห้ามนำต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน

3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง

3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

– ความคิดสร้างสรรค์                                   20 คะแนน

– เทคนิคการใช้สี                                       20 คะแนน

– ความสวยงาม ความประณีต                         20 คะแนน

– ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด          20 คะแนน

– การจัดองค์ประกอบของภาพ                         20 คะแนน

 1. รางวัลในการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ได้รับเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ได้รับเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย                      ได้รับเกียรติบัตร

– ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. สถานที่แข่งขัน

– บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการแข่งขันที่ 2    กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1  เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

1.2   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเดี่ยว

 

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)             จำนวน  1  คน

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)              จำนวน  1  คน

 1. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน

– เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ขับร้องเลือกมาเอง เป็นเพลงลูกทุ่งตามต้นฉบับเท่านั้น เนื้อเพลงสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

– ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง

– ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง และ

สามารถ ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่

  พิจารณาคะแนนให้

– จับฉลาก เพื่อเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที

– ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน 3 ชุด

– แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

– กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้อง

   ท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

– น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง              30  คะแนน

– เทคนิคการขับร้อง                          20  คะแนน

– จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง                     20  คะแนน

 

 

– อักขระวิธีถูกต้อง                            10  คะแนน

– บุคลิก ลีลา อารมณ์                         10  คะแนน

– ความยากง่ายของเพลง                     10  คะแนน

 1. รางวัลในการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย                      ได้รับเกียรติบัตร

– ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. สถานที่แข่งขัน

– ลานอเนกประสงค์ (เวทีใหญ่)

 

 

รายการแข่งขันที่ 3   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1   เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

1.2   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเดี่ยว

 

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)             จำนวน  1  คน

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)              จำนวน  1  คน

 1. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน

– เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง

– เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(รัชกาลที่ 9) เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประกวดเลือกมาเอง และสามารถตัด Guide 

 

 Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)

– ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง

– ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง

– จับฉลาก เพื่อเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที

– ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน 3 ชุด

– แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

– กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้อง

ท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

– น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง              30  คะแนน

– เทคนิคการขับร้อง                          20  คะแนน

– จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง                     20  คะแนน

– อักขระวิธีถูกต้อง                            10  คะแนน

– บุคลิก ลีลา อารมณ์                         10  คะแนน

– ความยากง่ายของเพลง                     10  คะแนน

 1. รางวัลในการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย                      ได้รับเกียรติบัตร

– ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. สถานที่แข่งขัน

– ลานอเนกประสงค์ (เวทีใหญ่)

 

รายการแข่งขันที่ 4   การแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1   เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

1.2   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม 6 – 10 คน (ไม่เกิน 10 คน)

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

– ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)             จำนวน  1  ทีม

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)              จำนวน  1  ทีม

 1. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน

– เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง

เพลงที่ใช้ประกอบการแข่งขันนจินตลีลา ต้องเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เท่านั้น โดย

 ผู้เข้าร่วมประกวดเลือกมาเอง

– การแต่งกาย แต่งตามข้อมูลและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้นโดย

คำนึงถึงความสวยงาม และความเหมาะสมของเพลงที่นำเสนอ

–  ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วนหรือชายหญิงก็ได้

–  ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการแข่งขันจินตลีลามาเอง

–  จับฉลาก เพื่อเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที

–  ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งการจัดฉาก/จัดเวที ชุดละไม่เกิน 15 นาที เกินเวลาหัก

คะแนน นาทีละ 1 คะแนน

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

– ลีลาท่ารำ และความคิดสร้างสรรค์                            20  คะแนน

– ความสอดคล้องของท่ารำกับจังหวะ และทำนองเพลง        20  คะแนน

– อุปกรณ์ประกอบการแสดงสื่อถึงแนวคิด                       10  คะแนน

– การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพียง                     20  คะแนน

– การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง                         20  คะแนน

– การถ่ายทอดอารมณ์ได้ตรงตามเนื้อเพลง                      10  คะแนน

 1. รางวัลในการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย                      ได้รับเกียรติบัตร

 

– ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. สถานที่แข่งขัน

– ลานอเนกประสงค์ (เวทีใหญ่)

– ขนาดเวทีแสดง 12 x 4 เมตร

หมายเหตุ

 1. ในวันประกวดแข่งขันผู้เข้าร่วมประกวดท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว
 3. สำหรับลำดับในการประกวดแข่งขัน ครูผู้ควบคุม/หัวหน้าทีม ต้องเป็นผู้มาจับฉลากด้วยตนเอง
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใด ๆ มิได้

——————————————————————————————

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถาม

 

ชื่อกลุ่ม Line. : ศิลปะ บ.บ.ว.นิทรรศ’59

ลิงก์ : http://line.me/R/ti/g/mDH0970b_B

เจ้าหน้าที่ประสานการแข่งขัน

     สาระนาฏศิลป์/นายธีระพร  ไวยครุฑธี : 061-5369-392

สาระดนตรี/นายธีรวัตร  คันธชัย        : 087-9969-990

สาระทัศนศิลป์/นายเอนก  แจ่มคล้าย  : 081-7916-182

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

รายการแข่งขันที่  1    กระโดดเชือกแบบทีม  ทีมละ 10  คน     

 1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
 3. เกณฑ์การแข่งขัน
 4. นับจำนวนครั้งที่กระโดดรวมกันในเวลา 2  นาที
 5. แข่งขันทีมละ 2  รอบ  โดยกระโดดเป็นรายคน  คนละ   2  รอบ
 6. แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน
 7. นักกีฬานำเชือกมาเอง

 

 

 1. เกณฑ์การตัดสิน
 2. คะแนนรวม 5,000              คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 3. คะแนนรวม 4,500 – 4,999  คะแนน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 4. คะแนนรวม 4,000 – 4,499             คะแนน   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 5. คะแนนรวมต่ำกว่า 4,000      คะแนน   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
 6. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560

ลงทะเบียนการแข่งขัน  08.00 – 09.00  น.  แข่งขัน  09.30  น. เป็นต้นไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม   หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ

 

ผู้ประสานงาน   ส่งรายชื่อนักเรียนจำนวน  10  คน และครูฝึกซ้อม  2   คน

มีข้อสงสัยติดต่อ     นางสาวมณฑาทิพย์    ปลื้มน้อย

เบอร์โทรศัพท์    098-517-2457

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 รายการที่แข่งขัน  1     Power Point

1.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 2. แข่งขันเป็นทีมละ 2 คน
 3. เกณฑ์การแข่งขัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 4. ใช้โปรแกรม Power Point
 5. ให้แต่ละทีมนำรูปภาพใส่ซีดีมาได้(ห้ามตกแต่งมาก่อน)เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

ในรัชกาลที่ 9 โดยมาพิมพ์เนื้อหาและตกแต่งในชั่วโมง

 1. เวลาที่ให้ในการแข่งขัน 120 นาที
 2. เกณฑ์ตัดสิน

3.1 เกณฑ์การให้คะแนน

 1. รูปแบบนำเสนอ 20      คะแนน
 2. ความเชื่อมโยงของเนื้อหากับรูปภาพ 20      คะแนน
 3. ความสวยงามและความเหมาะสม 20      คะแนน
 4. ความคิดสร้างสรรค์ 20      คะแนน

5.การตั้งค่าความเคลื่อนไหว                  20      คะแนน

รวม                       100      คะแนน

 

3.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ

 1. จัดลำดับ 1 , 2 , 3 และชมเชย
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 3. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00  – 11.00 น.

สถานที่แข่งขัน อาคาร 5 ห้องคอมพิวเตอร์ 511

ติดต่อประสานงาน นางสาววาริน  แซ่ตู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เบอร์โทร 085-156-4284

 

 

รายการที่แข่งขัน  2     การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน

–  ประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่1)

–  ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงชั้นที่ 2)

 1. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

–  ประเภททีม 2 คน

 1. วิธีดำเนินการ
 2. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน รายงานตัวหน้าห้อง 513 เวลา 08.00 – 8.30 น
 3. เวลา 09.00 น. เริ่มแข่งขันประกวดวาดภาพ
 4. เวลา 11.00 น. หมดเวลา ประกวดแข่งขันทักษะวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์
 5. เวลา 11.30 น. คณะกรรมการดำเนินการประกาศผลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์
 6. รางวัลมีทั้งหมด 5 รางวัล

1.รางวัลเหรียญทอง       เป็นเกียรติบัตรงาน บบว.นิทรรศ

2.รางวัลเหรียญเงิน        เป็นเกียรติบัตรงาน บบว.นิทรรศ

3.รางวัลเหรียญทองแดง   เป็นเกียรติบัตรงาน บบว.นิทรรศ

4.รางวัลชมเชย            เป็นเกียรติบัตรงาน บบว.นิทรรศ

 1. รางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตรงาน บบว.นิทรรศ
 2. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล
 3. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

15.4.1   ความสวยงาม                                          30  คะแนน

15.4.2   การจัดองค์ประกอบของภาพ                          20  คะแนน

15.4.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                               20  คะแนน

15.4.4   ความสำเร็จของผลงาน                                10  คะแนน

15.4.5   สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง         20  คะแนน

 

 

 1. เกณฑ์การตัดสิน นำคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

คะแนน  80 – 100 คะแนน                  ระดับเหรียญทอง

คะแนน  70 – 79  คะแนน                  ระดับเหรียญเงิน

คะแนน  60 – 69  คะแนน                  ระดับเหรียญทองแดง

คะแนน  50 – 59  คะแนน                  รางวัลชมเชย

 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 2. ผู้ประสานนางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน  หมายเลขโทรศัพท์ 081 9263070

E-mail: pimpakarn.p@bbw.ac.th

 

 

รายการแข่งขันที่ 3   การสร้างเอกสารตามแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word

 

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

 1. เกณฑ์การแข่งขัน

2.1 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

2.2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระบบปฏิบัติการ – Windows 10, Memory – 4 GB, CPU – Intel Core i3  และ
ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.3 กรรมการเป็นผู้จัดเตรียมไฟล์รูปภาพ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้ไฟล์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น แต่สามารถปรับ แต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม

2.4 เป็นการแข่งขันที่ให้สร้างเอกสารตามแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013

2.5 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง

2.6 ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.7 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างเอกสารตามแบบ

1) การจัดรูปแบบเอกสาร

2) การจัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ

3) การสร้างตารางเก็บข้อมูล

4) การแทรกรูปภาพ

5) การใช้งาน Smart Art

2.8 เกณฑ์การให้คะแนน

1) ความถูกต้องตามแบบที่กำหนด                                                  20 คะแนน

2) ความถูกต้องในการจัดรูปแบบเอกสารตามแบบที่กำหนด                      10 คะแนน

 

 

3) ความถูกต้องในการจัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ                            10 คะแนน

4) ความถูกต้องในการสร้างตารางเก็บข้อมูล                                       10 คะแนน

5) ความถูกต้องในการแทรกรูปภาพ                                                10 คะแนน

6) ความถูกต้องในการใช้งาน Smart Art                                          10 คะแนน

7) ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับ แต่ง ดัดแปลง แก้ไข รูปภาพ                   10 คะแนน

8) ความถูกต้องของการพิมพ์                                                       20 คะแนน

 1. เกณฑ์การตัดสิน

3.1 เรียงลำดับตามคะแนนที่ได้รับ

3.2 ถ้าคะแนนเท่ากัน เรียงลำดับตามเวลาที่นักเรียนสร้างเอกสารจากเวลาน้อย ไปเวลามาก

3.3 นักเรียนที่ได้รับคะแนน 80 – 100               ได้รับรางวัล  เหรียญทอง

นักเรียนที่ได้รับคะแนน 70 – 79              ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

นักเรียนที่ได้รับคะแนน 60 – 69              ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง

นักเรียนที่ได้รับคะแนน 50 – 59              ได้รับรางวัล  ชมเชย

 1. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

4.1 วันที่แข่งขัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

4.2 เวลาที่แข่งขัน คือ เวลา 09.00 – 12.00 น.

4.3 สถานที่แข่งขัน คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (438)

 1. ผู้ประสานงาน  ครูนฤมล  สุนทอง

โทรศัพท์        08 – 6573 – 6597

 

 

รายการที่แข่งขัน  4   การแข่งขันสืบค้นข้อมูล

1.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 2. แข่งขันเป็นทีมละ 2 คน
 3. เกณฑ์การแข่งขัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสืบค้นข้อมูลแล้วนำมาจัดทำเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดโดยจัดเนื้อหาของเอกสารตามหัวข้อ ดังนี้

–    ปกรายงาน คำนำ และสารบัญที่สอดคล้องกับเนื้อหา

–    บทนำ / กล่าวนำ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เข้าแข่งขันคิดเอง อย่างน้อยครึ่งหน้า

–    เนื้อหาหลัก อย่างน้อย 10 หน้า

–    สรุปเนื้อหาที่เป็นความคิดของผู้เข้าแข่งขัน อย่างน้อย 1 หน้า

–    บรรณานุกรม หรือ แหล่งอ้างอิง ตามเนื้อหาที่สืบค้น อย่างน้อย 5 แหล่ง

–    การบันทึกข้อมูลคณะกรรมการจะกำหนดในวันแข่งขัน

–    หัวข้อในการสืบค้น คณะกรรมการแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน

 

 1. Software ที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย Internet Explorer , Motilla Fire Fox , Google Chrome, Microsoft Word 2010
 2. เวลาที่ให้ในการแข่งขัน 120 นาที
 3. เกณฑ์ตัดสิน

3.1 เกณฑ์การให้คะแนน

นักเรียนสืบค้นข้อมูล แล้วนำมาจัดทำรายงาน/ผลงาน ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด คะแนน ( 100 คะแนน )

 1. ข้อมูลที่สืบค้นสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 30      คะแนน
 2. จำนวน Web site ที่สืบค้นสอดคล้องกับหัวข้อ           10      คะแนน
 3. ความสำเร็จของผลงาน           10      คะแนน
 4. ความคิดสร้างสรรค์                                        20      คะแนน

5.การจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงาม                             20      คะแนน

 1. ทันเวลาที่กำหนด 10      คะแนน

รวม                        100     คะแนน

 

3.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ

 1. จัดลำดับ 1 , 2 , 3 และชมเชย
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 3. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00  – 11.00 น.

สถานที่แข่งขัน อาคาร 5 ห้องคอมพิวเตอร์ 531

ติดต่อประสานงาน นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เบอร์โทร 084-612-2881

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

รายการที่แข่งขัน  1     Spelling Bee

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4 – ป.6)

1.2 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3)

1.3 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6)

2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

2.2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 

1) ระดับชั้น ป.4 – 6 จำนวน 1 คน

2) ระดับชั้น ม.1 – 3 จำนวน 1 คน

3) ระดับชั้น ม.4 – 6 จำนวน 1 คน

 1. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ทำการแข่งขัน 2 รอบ

รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคำศัพท์คำละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มี คำศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคำศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์

จำนวน 20 คำๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1

ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2

รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

1) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับฉลากเรียงลำดับการแข่งขัน

2 ) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลำดับการแข่งขันที่จับฉลากได้

3 ) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1 กรรมการพูดคำศัพท์แต่ละคำ 1 ครั้ง         และพูดประโยคขยายที่มีคำศัพท์นั้น ๆ 1 ครั้ง

4 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคำ (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคำศัพท์และประโยคขยายเสร็จ        10 วินาที) หากสะกดคำศัพท์ถูกต้อง ให้รอเข้ารอบต่อไป หากสะกดคำผิดหรือไม่สะกดคำศัพท์ตาม   เวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน

5 ) ทำการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะลำดับที่ 1

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

– ตรวจสอบจากการสะกดคำถูกต้อง

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ

ร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1

ร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 1. สถานที่แข่งขัน

อาคาร 4 ห้อง 426

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน เบอร์โทรศัพท์ 085 – 13564263
 2. นางสาวสมหมาย ไหลริน เบอร์โทรศัพท์ 084 – 7290630

 

 

 

 

 

รายการที่แข่งขัน  2    การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4 – ป.6)

1.2 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3)

1.3 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6)

2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.2.1 แข่งขันประเภททีม

2.2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

1) ระดับชั้น ป.4 – 6 จำนวน 2 คน

2) ระดับชั้น ม.1 – 3 จำนวน 2 คน

3) ระดับชั้น ม.4 – 6 จำนวน 2 คน

 1. หลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

3.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

3.2 กติกาการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

3.2.1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 10 คำถามและอ่านโดยอาจารย์เจ้าของ       ภาษา การเขียนคำตอบของแต่ละคำถามใช้เวลา 1 นาที คัดเลือกผู้ชนะเลิศลำดับ 1,2 และ 3                  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้ชุดคำถามพิเศษ 5 คำถาม เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศ               และหากว่ายังไม่ได้ทีมที่ชนะเลิศ การตัดสินขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3.2.2 เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นความรู้เกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไปนี้ทั้งในและ             ต่างประเทศ

 1. บุคคลที่มีชื่อเสียง (Famous People)
 2. ภูมิศาสตร์ (Geography)
 3. ประวัติศาสตร์ (History)
 4. ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
 5. เหตุการณ์ปัจจุบัน (News)
 6. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar)
 7. คำศัพท์ (Vocabulary)
 8. รางวัลการแข่งขัน

4.1 รางวัลชนะเลิศรับเกียรติบัตร

4.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร

 

 1. สถานที่แข่งขัน

อาคาร 4 ห้อง 427

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน เบอร์โทรศัพท์ 085 – 13564263
 2. นางสาวสมหมาย ไหลริน เบอร์โทรศัพท์ 084 – 7290630

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *